Algemene Voorwaarden

Bleskensgraaf, 1 september 2019
 

1. De website met de domeinnaam RenJeFit.com is eigendom van CheckPoint VOF, hierna te noemen CheckPoint. CheckPoint houdt zich o.a. bezig met dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23093396.
 

2. In deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website "RenJeFit.com" (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) wordt verstaan onder "gebruiker" : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website RenJeFit.com gebruikt.
 

3. Door het gebruiken van de website RenJeFit.com en/of door aanmelding bij RenJeFit.com verklaart de gebruiker deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
 

4. CheckPoint zal zich inspannen om RenJeFit.com ter beschikking te stellen aan de gebruiker. CheckPoint houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden gedurende bepaalde tijd of onbepaalde tijd onaangekondigd RenJeFit.com buiten gebruik te stellen voor onderhoud en wijzigingen of voor een andere reden.  CheckPoint garandeert niet dat RenJeFit.com vrij is van fouten, gebreken of malware en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat doordat RenJeFit.com (tijdelijk) niet beschikbaar is voor de gebruiker.
 

5. CheckPoint houdt zich het recht voor om de website RenJeFit.com zonder opgaaf van reden van het internet te verwijderen of aan een derde partij over te dragen inclusief alle gegevens van de gebruiker.
 

6. CheckPoint houdt zich het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden gedurende bepaalde of onbepaalde tijd uit te sluiten van het gebruik van RenJeFit.com.
 

7. Het uitvoeren van geadviseerde hardlooptrainingen aangegeven in hardloopschema’s, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door RenJeFit.com worden verstrekt is geheel de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. CheckPoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vervolgschade van welke aard ook, welke verband houdt met het uitvoeren van geadviseerde hardlooptrainingen aangegeven in hardloopschema’s, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door RenJeFit.com worden verstrekt. De gebruiker verklaart dat hij CheckPoint vrijwaart van alle schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van RenJeFit.com.
 

8. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en aanbiedingen die op RenJeFit.com door derde partijen worden getoond.  Hieronder vallen informatie en aanbiedingen die door zakenpartners van CheckPoint worden gepubliceerd in de vorm van advertenties, teksten en afbeeldingen op de website RenJeFit.com, in e-mail berichten, nieuwsbrieven en via andere communicatievormen.
 

9. Bepaalde afbeeldingen en (hyper)links op RenJeFit.com leiden naar externe websites. CheckPoint is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze externe websites worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

10. Alle content in de vorm van tekst en/of afbeeldingen op de website RenJeFit.com zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker mag de op RenJeFit.com geplaatste content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan op de eigen personal computer, laptop, tablet en/of mobiele telefoon.  Elke andere vorm van kopiëren en/of vermenigvuldigen door gebruiker van de content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CheckPoint en/of de auteursrecht hebbende partijen. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van content van RenJeFit.com met als doel om deze content schriftelijk of op het internet te publiceren. Het delen op Facebook.com en het twitteren op Twitter.com van teksten en/of afbeeldingen van RenJeFit.com is toegestaan in de op RenJefit.com aangegeven webpagina’s met deel- en twittericonen.

11. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.
 

12. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op RenJeFit.com. Door gebruik te blijven maken van RenJeFit.com verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van de vernieuwde Algemene Voorwaarden.
 

Deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Statement en de Disclaimer welke zijn weergegeven op elke webpagina van RenJeFit.com vormen één geheel.